ORHAN DEMİRCAN, HÜSNÜ SÖNMEZ, HALUK DEMİRYÜREK, ÖZGÜR YAĞMUR, CEMALETTİN CAMCI, OKAY ERGENOĞLU

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ADANA

Özet

Bu retrospektif çalışmada mide kanserli hastaların yaşam şekilleri, hastalığın semptomları ve süresi, farklı tanılarla yapılan tedaviler ile hastalığın patolojik evresi (pTNM) arasındaki ilişki araştırıldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1980-1994 yılları arasında mide kanseri nedeniyle opere edilen 258 olgu incelendi. 148 (%57.4) olgu kent merkezlerinden, 110 (%42.6) olgu kırsal kesimden gelmekteydi. 784 (%65.5) olguda tümörün patolojik evresi IIIB ve IV olarak belirlendi. Olguların ancak %32.5'ine küratif amaçlı radikal ameliyat yapılabildi. Kırsal kesimden gelen olguların pTNM'si kentten gelenlere göre daha ileri olmasına rağmen istatistiksel olarak önemli bulunmadı. Semptom süreleri ile pTNM arasında İstatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. Günümüzde teknolojik gelişmelere karşın geç teşhis edilebilmesi nedeniyle ülkemizde mide kanseri öldürücü bir hastalık olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: MİDE KANSERİ, PATOLOJİK EVRE, TANI