Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HİLMİ KOCAOĞLU1, CÜNEYT KÖKSOY2, SERPİL DİZYAK SAK3, M ALİ YERDEL2, Recep ÇETİN1, A RIZA ARAT1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Özet

Bu çalışmada katetere bağlı venöz tromboz profilaksisinde düşük molekül ağırlıklı heparinin (Fraxiparine) etkinliği incelenmiştir. Her iki grupta 24 tavşanın bulunduğu çalışmada, ilk gruba her gün tek doz 150 Anti-Xa Institude Choay Units/kg (AXa ICU/kg) dozda Fraxiparine enjekte edilirken kontrol grubu herhangi bir tedavi almamıştır. Bütün deneklerin eksternal juguler venine yerleştirilen poliüretan kateterler 2.,7., ve 14. günde çıkarılarak histopatolojik incelemeyle, tromboz araştırılmıştır.

Postoperatif 2. gün otopsilerinde, Fraxiparine grubundaki 8 hayvandan hiçbirinde trombus saptanmazken, kontrol grubundaki 8 hayvandan 6'sında (%75) trombus saptandı (p<0.05).

7. gün otopsilerinde Fraxparine grubunda yine 8 hayvandan 2'sinde (%25), kontrol grubundaki 8 hayvanın tümünde trombus saptandı (%100) (p<0.05).

14. gün otopsilerinde Fraxiparine grubunda yine 8 hayvandan 2'sinde (%25) trombus varken, kontrol grubundaki 6 hayvana ait venalarda trombus tespit edildi (%100) (p<0.05). Fraxiparine kateter tromboz oranını anlamlı ölçüde düşürmüştür (p<0.05).

Güvenilir, bir kateter ven trombozu profilaksisi için her gün tek doz subkutan enjeksiyonlarla fraxiparine uygulaması tüm kateterli hastalarda kullanılabilir bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: VENÖZ KATETERİZASYON, VENÖZ TROMBOSİZ, DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN