HALIL ÖZGÜÇ1, NUSRET KORUN1, RUHI SAYAR1, TUNCAY YILMAZLAR1, ERDINÇ ERTÜRK2, ÖMER YERCI3

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, BURSA
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, BURSA

Özet

558 tiroidektomi olgusu içinden patolojik olarak karsinoma tanısı olan 36 olgunun öykü, morfoloji, patoloji, ultrason, sintigrafi ve ince iğne aspirasyon biopsisi sonuçları karşılaştırıldı. 292 hasta multinodüler guatr (MNG), 266 hasta tek nodül (TN) nedeniyle opere edildi. Toplam kanser insindansı %6.4 olup, MNG olgularında %5.8, TN'lü olgularda %7.1 olarak bulundu (p<0.05). MNG olgularının, TN'lü olgulardan daha uzun süreli öyküleri vardı (MNG:93 ± 4.7 ay, TN:50.2 ± 4.2 ay, p<0.05). Ultrason ve sintigrafi her iki grup için kanser tanısı yönünden anlamlı sonuç saptayamamıştır. İİAB'nin MNG olgularında sensitivitesi %70, spesifitesi %95, doğruluk oranı %91, TN için sensitive %80, spesifite %93 bulunmuştur. Patolojik incelemede tümör büyüklüğü MNG'da 22.2 ± 7.8 cm2, TN'de 11.2 ± 3.8 cm2 saptanmıştır (p>0. 05). MNG'da 2 olguda damar, 2 olguda kapsül, 2 olguda lenf bezi, 1 olguda çevre doku invazyonu, TN olgularında 1 olguda kapsül, 1 olguda damar, 1 olguda lenf nodu invazyonu görülmüştür. MNG'lı 3 olguda karsinom multifokaldir.

Sonuç olarak MNG olgularında kanser insidansı TN'lü olgulardan daha düşük olmakla beraber istatistiksel bir fark yoktur, başvuru süreleri uzun ve daha yaygın olgulardır. Bu nedenle MNG'lı olguların malignite düşündüren durumlarda bekletilmeden cerrahi tedavi uygulaması doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: MULTİNODÜLER GUATR, SOLİTER NODÜL, TİROİD NODÜLÜ, TİROİD NEOPLAZMI, İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ