FEYZAN ERCAN, OKAN HAMAMCI, HASAN BESIM, NECDET ÖZÇAY, ATILA KORKMAZ

Ankara Numune Hastanesi 6. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

1983-1993 tarihleri arasında ameliyat edilen 1057 goitre olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 925 (%87.5)'i kadın, 132 (%12.5)'si erkek olup yaş ortalaması 36.8'dir. 321 (%30.3) tek soğuk nodülün 45'inde malignite saptanmıştır. Malignite bakımından en sık karşılaşılan tanı papiller ca olup tüm malignitelerin yarısını oluşturmaktadır.

Toplam morbidite %14.9, mortalite %0.09 olarak bulundu. En sık görülen komplikasyonlar flep ödemi, geçici rekürrens yaralanması (GRY) ve geçici hipoparatiroidizmdir (GHPT). Kalıcı rekürrens yaralanma (KRY) oranı %0.66'dır. İnferior tiroid arteri bağlananlarda bu komplikasyonlardan GRY ve GHP'nin daha yüksek oranda görüldüğü (GRY için p<0.05, GHPT için p>0.05).

Olgularımızın %7.8'i nüks idi. Nükste inferior tiroidal arterin bağlanıp bağlanmamasının önemli olmadığı saptandı. Nüks olgularda toplam morbidite %46.9, en sık görülen komplikasyonlar ise GRY ve GHPT idi.

1986 ve öncesinde dren kullanım oranı %86.5 iken 1992 yılında bu oran %11'e düşmüştür. Seride ortalama hastanede kalış süresi 7.9 gün olarak hesaplanmıştır. Bu sürenin 4.4 günü preoperatif dönem, 3.4 günü ise postoperatif döneme aittir.