KAYA ÇILINGIROĞLU, TÜRKER BULUT, DURSUN BUĞRA, ALI AKYÜZ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Caroli hastalığı, intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyonlar şeklinde ortaya çıkan ve nadir görülen konjenital bir patolojidir. Hastaların özgeçmişinde, sıklıkla geçirilmiş safra yolları cerrahisi mevcuttur. Caroli hastalığı tanısı ile cerrahi tedavileri yapılan üç hastamızın birinde unilober, ikisinde ise diffüz karakterde tutuluş söz konusu idi. Hastalarımızın başvuru esnasındaki ortak şikayetleri titremelerle yükselen ateş nöbetleri idi. Bilgisayarlı tomografi, intrahepatik safra yollarındaki değişiklikleri patognomonik bulgularla göstermiştir. Sol loba sınırlı olguda parsiyel hepatektomi yeterli olmuştur. Diffüz tutuluş gösteren olgulardan birinde önce sepsise yol açan enfekte kistik kavitelerin eksternal drenajı, ikinci aşamada Roux-en-Y kistojejunostomi şeklinde internal drenaj yapılmıştır. Üçüncü olguda hepatik bifurkasyondaki striktür, santrahepatik rezeksiyon + Roux-en-Y hepatikojejunostomi ile tedavi edilmiştir. Diffüz formdaki Caroli hastalığının tedavisinde en etkili metod olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: CAROLİ HASTALIĞI, SAFRA YOLLARI, DRENAJ, HEPATEKTOMİ, ROUX-EN-Y HEPATİKOJEJUNOSTOMİ