MEHMET ALI AKKUŞ1, KEMAL KISMET1, ÇAĞATAY ÇİFTER1, YAVUZ İLHAN1, REŞAT ÖZERCAN2

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Özet

Bu çalışma, kobaylarda oluşturulan standart caecum defektinin primer kapatılmasından sonra uygulanan amnion membranının postoperatif intraabdominal adezyonları azaltıp azaltmadığının araştırılması amacıyla yapıldı.

Bu amaçla her gruptan 10'ar kobay olmak üzere toplam 20 kobay kullanıldı. Birinci grupta (kontrol grubu) primer olarak dikilen defekt üzerine herhangi bir materyal uygulanmadı. İkinci grupta primer olarak kapatılan defekt üzerine amnion membranı örtüldü. Dört hafta sonra yapılan makroskobik değerlendirmede: Adezyon derecesinin birinci grupta ortalama 3. 37, ikinci grupta 1.3 olduğu saptandı. Kontrol grubu ile amnion grubu arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05).

Histopatolojik olarak amnion grubunda fibrotik doku ve iltihabi hücre infiltrasyonunun diğer gruba göre daha az geliştiği saptandı. Bu grupta damarlanmanın biraz daha fazla olduğu gözlendi.

Elde edilen bu bulgulara göre, amnion membranının bir örtü şeklinde travmatize barsak üzerine kapatılmasının postoperatif intraabdominal adezyonlar üzerinde önleyici bir etkisinin olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: İNTRAABDOMİNAL ADEZYONLAR, AMNİOTİK MEMBRAN