NÜVIT DURAKER1, ELIF PEŞTERELİ3, SINAN ÇAVUŞOĞLU3, ÖMER BENDER1, DENIZ ÖZCAN2, ÖZDEN ÖZCALAY4

1SSK Okmeydanı Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2SSK Okmeydanı Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL
3SSK Okmeydanı Hastanesi, Pakize Tarzi Kliniği, İSTANBUL
4Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Primer meme kanserinde DN ploidi ve sentaz fazı fraksiyonunun (SFF) prognostik önemini belirlemek amacıyla, 1987-1990 yıllarında ameliyat olmuş 66 olgunun parafin bloklardaki tümör dokularından flov sitometrik analiz yapıldı. Nüks görülmeyen 42 olguda ortalama izlem süresi 59.6 aydır. Tümörlerin 27'si (%40.9) diploid, 39'u (%59.1) anöploiddir. Prognostik faktörlerden yaş, menopoz durumu, tümör büyüklüğü, histolojik greft ve aksiller lenf nodu tutulumu ile ploidi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. SFF diploid grupta ortalama 14.9, anöploid grupta 14.6 olup bu ortalamaların üzerindeki değerlere sahip her iki gruptan olgular yüksek SFF grubuna ayrıldı. SFF ile diğer faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken iyi differansiye tümörlerde yüksek SFF görülmesi orta derecede ve kötü differansiye tümörlere oranla daha azdı (p=0.064).

Tek değişkenli analizde hastalıksız sağkalım (HSS) aksiller lenf metastazı bulunmayan olgularda, 2 cm ve daha küçük tümörlerde ve iyi differansiye kanserlerde anlamlı olarak daha iyi idi(sırasıyla p=0.005), p=0.031 ve p=0.035). Ploidi ile HSS arasında anlamlı bir ilişki görülmezken düşük SFF grubunda HSS yüksek SFF grubuna oranla daha iyi idi, ancak fark anlamlı değildi (p=0.111). Diploid tümörlerde düşük SFF grubunda HSS daha iyi olmakla birlikte fark anlamlılık sınırının dışında idi (p=0.093). Çok değişkenli Cox Regresyon Testi'nde tek bağımsız prognostik faktör aksiller lenf nodu tutulumu olup (p=0.022) ikinci sıradaki SFF anlamlılık düzeyini korumuştur (p=0.118).

Kanımızca, flov sitometrik yöntemle belirlenen DNA ploidi yetersiz kalmakla birlikte, SFF prognostik öneme sahip olabilir; ancak daha kesin veriler elde edilinceye kadar tedavi seçeneğini belirlemede diğer faktörlerle birlikte ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: FLOV SİTOMETRİ, DNA İÇERİĞİ, SENTEZ FAZI, HASTALIKSIZ SAĞKALIM