SUHA ÇAKMAKLI, MUAMMER KARAAYVAZ, EROL AKSAZ, ALİ RIZA ARAT, ABDÜLMUTTALİP ÜNAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Özet

Hepatik arteriel infüzyon kemoterapisinin etkinliği, nonrezektabl karaciğer tümörlü 32 hasta üzerinde araştırıldı. Üç hastada tam yanıt, beş hastada parsiyel yanıt, dört hastada minimal yanıt elde edildi. Sekiz hastada stabili hastalık, 12 hastada ise progressif hastalık görüldü. Yanıt oranı %62.5, tahmini sağkalım 12.84 ± 2.01 ay bulundu. Meme Ca karaciğer metastazlı hastalarda ve karaciğer infiltrasyonu %50'den az olan hastalarda tedavinin daha etkili olduğu gözlendi. Fatal toksisite görülmedi, sadece %7.3 kürde Grade III toksisite gelişti. Hepatik arteriel infüzyon kemoterapisi ile nonrezektabl karaciğer tümörlü hastalarda başarılı bir palyasyon sağlandı.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER TÜMÖRLERİ, İNTRA-ARTERİEL KEMOTERAPİ