NİHAT GÜRKAN, YASEMİN ONARAN, SERDAR TEZELMAN, HAMDİ GÜNGEL, ORHAN ŞAŞMAZ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL

Özet

Çalışmamızda, 1979 ve 1994 yılları arasında özofagus tümörü tanısıyla rezeksiyon uygulanan 224 hastada morbidite, mortalite ve yaşam süresi incelendi. 224 hastanın 75'i (%33.5) kadın ve 149'u %66.5) erkek olup, yaş ortalaması 56.4 yıl bulundu. 175 (%78) hastada transhiatal, 28 (%12.5) hastada transabdominal, 17 (%7.6) hastada ise transtorasik özofajektomi yapıldı. 4 (%1.7) hastada servikal jejunal otogreft uygulandı. Postoperatif erken dönemde en sık olarak pulmoner komplikasyonlar (%23) ve anastomoz kaçağı (%10) geliştiği saptandı. Mortalite oranı %7.1 (16/224) olup, başlıca mortalite nedenlerini akut solunum yetmezliği ve mediastinit ve sepsis oluşturuyordu. Tüm hasta grubunda 1,2 ve 3 senelik yaşam süresi %60, %27 ve %24 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: TRANSTORASİK ÖZOFAJEKTOMİ, TRANSABDOMİNAL ÖZOFAJEKTOMİ, PULMONER KOMPLİKASYONLAR, ANASTOMOZ KAÇAĞI, YAŞAM SÜRESİ