ENVER İHTİYAR1, ERGİN AÇIKALIN2, SERDAR ERKASAP1, ERSİN ATEŞ1, TARIK ÇAĞA1, HALUK KİPER1

1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, ESKİŞEHİR
2Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

Özet

Bu deneysel çalışmada vasküler yatakta prostosiklin sitümülatörü ve adenozin reseptör antagonisti olan pentoksifilinin iskemik akut böbrek yetmezliğindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 10 sıçandan oluşan kontrol grubunda sağ nefrektomi yapıldıktan sonra sol böbrekte de 60 dakika renal iskemi oluşturuldu. Deney grubundaki 22 sıçana da aynı işlemler uygulandıktan sonra böbrek pedikülündeki klemp açılarak karın içine 45 mg/kg dozda pentoksifilinin verildi. 48 saat sonra, kan örneklerinden Na, K, BUN, kreatinin seviyeleri ölçüldü ve iskemik böbrek çıkarılarak histopatolojik incelemeye alındı. Biyokimyasal incelemede kontrol ve deney grupları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamadı. Ancak histopatolojik incelemede pentoksifilinin böbrekteki konjesyonu düzelttiği gösterildi. Pentoksifilinin, iskemik böbrek yetmezliğinde böbrek kan akımını düzeltici etkisi, hem kan viskozitesini azaltır hem de mikrosirkülasyonu düzeltmesi ve prostosiklin sentezi üzerine uyarıcı etki yapması ile açıklandı.