MUSTAFA TİRELİ, ADAM USLU, AHMET DEMİRÇAK, ALİ RIZA SANUL

SSK Tepecik Hastanesi 3.Cerrahi Kliniği, İZMİR

Özet

Akut pankreatit nedeninin erkenden belirlenmesinin tedavi yönünden büyük önemi vardır. Bu araştırmada, 106 akut pankreatitli olguda attı parametrenin (yaş, cins, SGOT, SGPT, amilaz, alkalen fosfataz) safra taşına bağlı akut pankreatiti diğerlerinden ayırdetmedeki etkinliği araştırılmıştır. Hastaların 67'sinde safra taşına bağlı, 39'unda diğer nedenlerle oluşmuş akut pankreatit vardı. Biliyer ve nonbiliyer akut pankreatitliler arasında kadın hasta sayısı, amilaz, SGOT, SGPT değerleri yönünden istatistiksel yönden de anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Amilaz için 3000 IÜ, SGOT ve SGPT için 100 IÜ cut of points alındığında, bu değerlerin üstündeki sonuçlar biliyer pankreatit lehine daha da anlamlı çıkmıştır.

Elde edilen sonuçlar, amilaz, SGOT, SGPT gibi basit biyokimyasal incelemelerin safra taşı akut pankreatitini belirlemede yardımcı olabileceğini göstermektedir.