SERDAR SAYDAM, SEYMEN BORA, METİN KARAASLAN, ÖMER HARMANCIOĞLU, HASAN BAKIR, KEMAL ASTARCIOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, İnciraltı, İZMİR

Özet

Tamoxifenin ciddi siklik ve non siklik mastaljilerdeki etkisini değerlendirmek amacıyla 6 aydır mastaljisi devam eden hastalara 10 mgr/gün tamoxifen ve plasebo verildi. Ağrının kaybolması veya minimale inmesi siklik grupta tamoxifen ile %68, plasebo ile %50 oranlarında saptandı. Non-siklik grupta ise aynı oranlar sırasıyla %85 ve %56 olarak belirdi. İyileşme oranları arasında her iki gruptada tamoxifen ve plasebo arasında anlamsal bir fark bulunamadı (p>0.01). Sonuç olarak tamoxifenin mastalji sağaltımında ilk sağaltım yöntemi olmaması kanaatine varıldı.