Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

TOLGA KATMER1, YEŞİM ERBİL3, HÜSNÜ ÖNDER1, NEZAHAT GÜRLER4, DİLEK YAVUZER2, ÜMİT İNCE2

1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa/İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, İSTANBUL

Özet

Travma, şok, yanık, endotoksemi, intestinal obstrüksiyon, kolestaz, radyoterapi, total parenteral beslenme sırasında gastrointestinal sistem tümeninden sistemik organ ve dokularda görülen bakteriyel translokasyonun barsak florasının ekojenik dengesinin, barsak mukoza bütünlüğünün ve immünolojik yanıtının bozulması ile meydana geldiği bilinmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar translokasyonu engelleyebilecek yöntemlerin denenmesini kapsamaktadır.

Çalışmamızda gastrointestinal sistem mukoza hücrelerine trofik etkisi olan ve enterositlerin başlıca enerji kaynağı olarak bilinen glutaminin, bakteriyel translokasyona etkisi incelendi. Wistar-albino erkek sıçanlardan oluşan deney gruplarına (n:10) standart sıçan yemi, standart total parenteral beslenme (TPB) solüsyonu ve glutamin katkılı TPB solüsyonu bir hafta boyunca verildi. Gruplar mezenter lenf ganglionuna translokasyon, lümen içi bakteri sayısı ve barsak mukoza bütünlüğü açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldı. II. grupta MLG'na %80 olan translokasyon oranının %10'a düştüğü saptandı. Kontrol grubunda MLG'da üreme görülmedi, tümen içi bakteri sayısı açısından II. ve III. grup arasında anlamlı f ark görülmezken, kontrol grubuna göre artış olduğu belirlendi. Histopatolojik incelemelerde II. grupta mukozal bütünlüğün bozulduğu III. grupta ise mukozal bütünlüğün korunduğu tesbit edildi. TPB sırasındaki bakteriyel translokasyon oranının glutamin kullanımı ile azaldığı saptandı. Glutaminin bu etkisinin mukozal bütünlüğü koruma özelliğinden kaynaklandığı belirlendi.

Sonuç olarak klinikde TPB uygulanan hastalara eksojen glutamin kullanımının translokasyonu önleme açısından yararlı olacağı inancındayız

Anahtar Kelimeler: TOTAL PARENTERAL BESLENME, TRANSLOKASYON, GLUTAMİN