Mehmet Ali Uzun, Yusuf Günerhan, Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Atilla Çelik, Ömer Faruk Özkan, Aziz Serkan Senger

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı; oluşturulan bir anket formu ile çoğunluğunu genel cerrahların oluşturduğu tıp mensupları ve poliklinik hastalarının, çeşitli hastalıklarda açık yönteme karşı laparoskopik yöntemi tercih etme sıklığı ve sebeplerini araştırmaktır.

Durum Değerlendirilmesi: Laparoskopik cerrahi, laparoskopik teknikler ve cerrahi deneyimlerdeki gelişmeler ile daha önce açık yapılan birçok ameliyat için alternatif bir yöntem halini almıştır. Yöntem tercihi konusunda, gerek ameliyatı öneren cerrahlar gerekse hastalar arasında farklı tercihler gözlenmektedir.

Yöntem: Safra kesesi taşı, insizyonel herni ve kolon kanserinde laparoskopik yöntemin tercih edilme sıklığı ve sebeplerinin saptanmasını amaçlayan birer anket formu oluşturuldu. Genel Cerrahi uzmanları, Genel Cerrahi asistanları ve yardımcı sağlık personeli ile polikliniğimize farklı sebeplerle başvuran hastalar anketin amacı hakkında bilgilendirildi. Uygulanacak olan yöntemlerin bilgilendirilmiş onam formları okundu ve söz konusu hastalıkların kendilerinde olduğu varsayılarak anketi cevaplamaları istendi.

Bulgular: Anket 83'ü erkek, 67'si bayan, toplam 150 kişiye uygulandı. Ankete katılanların 36'sı Genel Cerrahi uzmanı, 35'i Genel Cerrahi asistanı, 41'i yardımcı sağlık personeli olup 38'i poliklinik hastaları idi. Laparoskopik yöntemin tercih edilme sıklığı kolesistektomi için %96, insizyonel herni için %68.7 ve kolon kanseri için %30,7 olarak saptandı. Tercih etme sıklıkları açısından tıp mensupları ile poliklinik hastaları arasında istatistiksel fark gözlenmez iken tercih etme ve etmeme sebeplerinde farklılık gözlendi. Yaş, 35 ve altı ile üstü olarak değerlendirildiğinde; kolesistektomi ve insizyonel hernide yöntemin tercih edilme sıklığına etkisiz olup kolon kanserinde etkili bir faktör olarak saptanırken, tercih sebepleri açısından her üç ameliyat için de etkili bir faktör olarak bulundu.

Sonuç: Tercih sıklıkları açısından tıp mensupları ile poliklinik hastaları arasında istatistiksel fark gözlenmemesi, tıp mensuplarında oluşan güven ya da güvensizliğin topluma yansıdığını düşündürdü. Diğer yandan tercih etme ve etmeme sebepleri açısından iki grup arasındaki farklılık ise grupların konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve deneyimlerinden kaynaklanan önceliklerinin farklılaştığını düşündürmektedir. 35 yaş üzeri grup laparoskopik yöntemlere daha iyimser yaklaşırken 35 yaş ve altı grupta estetik kaygının bir tercih edilme sebebi olarak daha yüksek bulunması dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, kolesistektomi, insizyonel herni, kolon kanseri