Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HALUK DEMİRAĞ, METE KESİM, ZAFER MALAZGİRT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN

Özet

Artan karın içi basıncının karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile histolojik yapılarına etkileri bu deneysel çalışmada incelendi. Bir saat süreyle karın içi basıncı 20,40 ve 60 mmHg'ya çıkarılan tavşanlarda BUN, kreatinin, SGOT, SGPT ve alkalen fosfatazın serum düzeylerine bakıldı. Saatlik idrar miktarı ve kreatinin klerens hesaplandı. Değişik basınçlara maruz kalan karaciğer ve böbrekteki histopatolojik değişiklikler incelendi. Karın içi basıncı 60 mmHg'ya çıktığında serum BUN ortalama değerleri 50 mg/dl'ye, kreatinin 3 mg/dl'ye, SGOT 180 U/L'ye, SGPT 159 U/L'ye ve alkalen fosfataz 215 U/L ye yükselirken; idrar miktarı 9 ml/saate, kreatinin klerens ise 1.57 ml/dak.'ya düştü. Yükselen basınçla birlikte karaciğerde venöz staz ve iskemi, böbrekte akut tübüler nekroza varan bulgular gözlendi Her iki organdaki histopatolojik değişmelerin şiddeti artan basınçla doğru orantılıydı. Bu değişikliklerin karın içi basıncı 20 mmHg üzerine çıktığında başladığı gözlendi. Bu çalışmadaki bulgular, karın içi basıncı artışı saptanan klinik olgularda erken cerrahi girişim ve dekompresyonun önemini vurgular nitelikte bulundu.