HÜSEYİN ALTINYOLLAR, UĞUR BERBEROĞLU, RECEP ÇETİN, F SERVET ÇAMLIBEL

Ankara Onkoloji Hastanesi 4.Cerrahi Kliniği/ANKARA

Özet

Meme kanserli 34 kadın hastada hücresel ve humoral immün durumu gösteren parametreler araştırıldı. Operabl meme kanserli 25 hasta ile 9 inoperabl meme kanserli hastanın immün durumları karşılaştırıldı. Ayrıca operabl meme kanserli hastalara uygulanan modifiye radikal ve radikal mastektomi operasyonlarının hastaların immün düzeylerine olan etkileri değerlendirildi. Operabl ve inoperabl meme kanserli hastalarda genel immün durumu yansıtan testlerin sonuçları normal sınırlarda tespit edildi. İki grup arasında antijenlere gecikmiş deri hipersensitivite (GDH) cevapları, lenfosit sayılan ve İmmunglobulin (İğ) G, A, M seviyeleri bakımından anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Operabl meme kanserli hastalarda İse mastektominin hastanın genel immün cevabında anlamlı bir düşmeye yol açmadığı da saptandı. Sonuç olarak meme kanserli hastalarda bakteriyel ve fungal antijenlere karşı GHD reaksiyonları, periferik lenfosit sayımı ve serum İğ düzeylerinin immün durumu tam yansıtmadığı ileri sürülebilir.