Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ZEKİ YILMAZ, İHSAN PEKRÜ, ERDOĞAN SÖZÜER, HACI ALİ KAHYA, AKIN YEŞİLKAYA, NİHAT BENGİSU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD KAYSERİ

Özet

Skolisidal ajanların karaciğer ve safra kanallarına olan etkileri ve sekonder sklerozan kolanjite neden olup olmadıkları araştırıldı.

Çalışma, her biri 15 tavşandan oluşan üç grup üzerinde yapıldı. 1. gruptaki tavşanların safra kanalları içine %0.9 sodyum klorür, 2. gruba %0.5 gümüş nitrat, 3. gruba ise %5 formalin verildi. Her gruptan beş tavşan 1., 4. ve 8. haftalarda sakrifiye edildi Birinci grupta, biyokimyasal ve histopatolojik bir değişiklik görülmedi. Formalin grubu 8. hafta ALP değerleri başlangıç değerlerinden anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.05). Gümüş nitrat grubunda 1. ve 8. hafta SGOT değerleri ile, 8. hafta ALP değerleri başlangıç değerlerinden anlamlı derecede farklı idi (p<0.05). Gümüş nitrat ve formalin grubunun ikisinde de, sekonder sklerozan kolanjitin makroskopik bulgularının bazıları, mikroskopik bulgularının ise bir çoğu bulundu.

Sonuç olarak; formalin gibi %0.5 gümüş nitratın da sklerozan kolanjit meydana gelmesinden sorumlu olduğu bulundu.