Şahande Elagöz, Sema Arıcı, Esra Aydın Karakaya, Hatice Özer, Mustafa Turan

Cumhuyiret Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, SİVAS

Özet

Amaç: Gastrointestinal sistemin mezenkimal tümörleri ayırıcı tanısında CD117'yi içeren immünohistokimyasal panelin önemini belirlemek

Durum Değerlendirmesi: Gastrointestinal stromal tümörler barsak duvarında görülen nadir mezenkimal tümörlerdir. En önemli özellikleri c-kit (CD117) ve CD34 eksprese etmeleridir. Diğer mezenkimal tümörlerle ayırıcı tanı zorlukları yaşanır ve bu bağlamda CD117, CD34, aktin, desminden oluşan immünohistokimyasal panelin uygulanması gereklidir. Biyolojik davranışlarının belirsiz olması yanı sıra tedavi şanslarının olması bu tümörlerin önemini arttırmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada mezenkimal tümör tanısı alan olgular yeniden gözden geçirilmiş, olguların ayırıcı tanısı için gerekli immünohistokimyasal panel uygulanarak gastrointestinal stromal tümör oranı belirlenmeye çalışılmıştır.

Bulgular: Önceden mezenkimal tümör tanısı alan 9 olgudan 6'sı ve stromal tümör tanısı alan 11 olgu CD117 ile pozitif boyandı. CD117 boyamasının ardından 20 tümör olgusunun 17'si stromal tümör tanısı aldı.

Sonuç: CD117 ve CD34 gastrointestinal stromal tümör tanısında önemli belirleyicilerdir ve tüm mezenkimal tümörlere panel uygulanarak gastrointestinal stromal tümör tanısının artabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, CD117. CD34