Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

YILDIRAY YÜZER, CEMALETTİN TOPUZLU, TAYANÇ ÖNCEL, HAKAN ÇEVİKEL, VEDAT İNAL, ALİ MENTEŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Bornova/İZMİR

Özet

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tıkanma sarılığı nedeni ile başvuran 14 hastada sol ventrikül fonksiyonlarını ve preoperatif kristaloid infüzyonlarının sol ventrikül fonksiyonları açısından yararlı olup olmadığını araştırmak için prospektif bir çalışma düzenledi. Tıkanma sarılığının kardiak fonksiyonlar üzerindeki etkileri noninvaziv ve kantitatif bir test olan sistolik zaman intervalleri (SZİ) kullanılarak araştırıldı. Kristaloid infüzyonları sonrasında bozuk olan sol ventrikül fonksiyonlarında istatistiksel açıdan anlamlı iyileşme saptandı (p<0.01). Kardiak fonksiyonlardaki değişiklikler bilirubin değerlerindeki değişikliklerden bağımsız bulundu. Ringer Laktat infüzyonundan sonra salgılanan idrar miktarında ve merkezi ven basınçlarında da istatistiki olarak anlamlı artışlar gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: TIKANMA SARILIĞI, SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI, SİSTOLİK ZAMAN İNTERVALLERİ