Tamer Akça, Özgür Türkmenoğlu, Tahsin Çolak, Öner Bilgin, Süha Aydın

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., MERSİN

Özet

Amaç: Tıkanıklığa neden olan kolorektal kanserler nispeten yüksek ameliyat mortalitesine ve kötü prognoza sahiptirler. Bu hastalarda seçilecek cerrahi tedavi halen tartışmalıdır. Çalışmamızda kliniğimize kolorektal tümöre bağlı akut mekanik barsak tıkanıklığı bulguları ile başvuran olgulara yaklaşımlarımızı ve erken sonuçlarımızı geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya alınan 27 hastanın yaşı, cinsiyeti, fizik muayene bulguları, kullanılan tanı yöntemleri, kliniğimize başvurduktan sonra ameliyata kadar geçen süre, ameliyat bulguları ve tümörün yerleşim yeri, uygulanan ameliyatın şekli ve anastomoz teknikleri (elle-stapler ile), açılan stomanın yeri, komplikasyonlar, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ve mortalite oranları geriye yönelik olarak dosya taraması ile kaydedildi.

Bulgular: Çalışmamıza aldığımız hastaların 18'i erkek, 9'u kadın, medyan yaşı 53 (19-90) olarak bulundu. Palpasyonla karında distansiyon ve hassasiyet en sık saptanan fizik muayene bulgularıydı. Tüm hastalara ayakta düz karın grafisi çekilirken uygun olgularda kolonoskopi ve/veya karın ve pelvis ultrasonografisi yapıldı. Hastaların kliniğimize başvurmalarından ameliyat olmalarına kadar geçen süre ortalama 36 (24-72) saatti. Tümör en fazla sigmoid kolonda (9 olgu, %33.3) yerleşmişti. Bu hastalardan 19'una (%70) rezeksiyon ve primer anastomoz yapıldı. Anastomozların 9'u (%47) elle, 8'i (%42) stapler ile yapılırken, birden fazla anastomoz yapılan olgulardan 2'sinde (%11) ise hem elle hem de stapler ile yapıldı. Primer rezeksiyona uygun olmayan 7 hastaya çeşitli seviyelerde stoma açılırken 1 olguda ise ileokolostomi ile by-pass uygulandı. Ameliyata bağlı olarak 7 olguda (3 hasta rezeksiyon ve primer anastomoz, 4 hasta stoma) morbidite gözlenmiş olup toplam 7 olgu (%26) kaybedilmiştir. Yoğun bakımda kalış süresi medyan 4[rezeksiyon ve primer anastomozda 3 (1-24), stomada 5 (3-32)] gün iken hastanede kalış süresi medyan 8 (4-32) gün[rezeksiyon ve primer anastomozda 7 (4-28), stomada 11 (6-32)] olarak bulunmuştur.

Sonuç: Seçilmiş kolorektal tümörlü olgularda acil koşullarda yapılan rezeksiyon ve primer anastomozun düşük morbidite ve mortalite yüzdeleri ile uygulanabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, barsak tıkanıklığı, kolorektal tümör, kolostomi, primer anastomoz