HAMDİ KOÇER1, YUSUF ERÇİN SÖNMEZ1, ESMA SÜRMEN2, NEJAT SAVCI3, İLGİN ÖZDEN1, ORHAN ARIOĞUL1

1İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. /İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D. /İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Patoloji A.B.D., İSTANBUL

Özet

Deri transplantasyonu yapılıp immünosüpresif ajanların kullanıldığı sıçanlarda meydana gelen immünolojik değişikliklerin, transplantasyonu takiben oluşturulan batın insizyonunun iyileşme süreci üzerine etkileri araştırılmıştır. Metilprednizolon, siklosporin kullanılan gruplar ile immünosüpresif ajan kullanılmayan rejeksiyon gruplarında elde edilen doku hidroksiprolin değerleri kontrol grubundan düşük bulunmuştur. Normal bir yara iyileşmesi süreci için, immün sistem dengesinin ne stimülasyon ne de süpresyon yönünde bozulmamış olması gerekir. Bu bulguların ışığı altında, gerek uygulanan ajanın bizzat kendisinin gerek ise insan immün sisteminde yapacağı değişikliklerin, kollajen yapımındaki düzenleyici rolü göz önüne alındığında; transplantasyon hastalarında, en uygun immünosüpresif ajanın, optimum düzeyde kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.