HALİT BİLGEL, SADIK KILIÇTURGAY, LEVENT TATLIKAZAN, TUNCAY YILMAZLAR, YILMAZ ÖZEN, ÖMER YERCİ, TÜRKAN ERBENGİ

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ve Patoloji A.B.D., BURSA
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji A.B.D., İSTANBUL

Özet

Unilateral nefrektomi ve 40 dakika sıcak renal iskemi uygulanan raflarda Cyclosporine (Cy) nefrotoksisitesine verapamilin etkisi incelenmiştir. Raflar ameliyat sonrası dört gruba ayrılmıştır; Grup I: Kontrol, Grup II: Cy 40 mg/kg/gün p.o, Grup III: Verapamil günde iki kez 5 mg/kg S.C., Grup IV: Cy ve verapamil birlikte olmak üzere Grup II ve Grup III.de belirtilen dozlarda uygulanmıştır.

En yüksek Cr ve üre değerleri Grup II. deki raflarda gözlenmiştir. Cy'ne ek olarak verapamil verilen ratlarda (Grup IV) Cr ve üre değerleri Grup II.den anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.

Ultrastrüktürel olarak Cy nefrotoksisitesi tubüler hücrelerde lizozom artışı, tübüler vakuolizasyon ve kapillerler etrafında kollagen artımı ile karakterize idi. Tübüler hücre değişiklikleri Grup II de, Grup IV.den daha belirgin idi. Kalsiyum kanal blokürü verapamil verilmesi, Cy nefrotoksisitesinden korunmada etkili bulunmuştur.