ATİLA KORKMAZ1, EFSUN AKBAŞ2, OKAN HAMAMCI1, FEHMİ AKSOY1, NUSRET ARAS1

1Numune Hastanesi, 6.Cerrahi Kliniği, ANKARA
2Refik Saydam Hıfzısıha Merkezi Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
3Numune Hastahanesi Patoloji Bölümü, ANKARA

Özet

Mart 1990 ile Mart 1991 arasında Ankara Numune Hastanesi 6. Cerrahi Kliniği'nde kolesistit nedeniyle ameliyat edilen 50 hastanın safra örneği özel Semi Solid Motility Test Medium (SSMTM) ve Carry-Blair transport besiyerlerine ve daha sonra da Modifiye Skirrow Medium (MSM) besiyeri ile çukulata agara ekildi ve Campylobacter üremesi için özel şartlar sağlanarak inkübe edildi. Yeterli süre sonunda plaklarda Campylobacter'lere ait üreme tespit edilemedi. Aynı hastaların kolesistektomi ile çıkarılan spesimenleri ayrıca patolojik olarak incelendi. 50 olgunun dördünde (%8), kesenin mukoza yüzeyine yakın bölgelerde gruplar halinde Campylobacter'ler tespit edildi. Patolojik olarak Campylobacter bulunan olguların üçü (%75) klinikopatolojik olarak akut kolesistit halinde, biri (%25) subakut kolesistit tablosunda idi. Akut atak göstermeyen kronik taşlı kolesistit olgularında Campylobacter'e rastlanmadı. Seride mevcut toplam 10 akut ve subakut kolesistit olgusunun dördünde (%40), yine sadece akut atağı olan yedi olgunun üçünde (%42.8) Campylobacter bulunması özellikle kolesistitin akut atağından bu mikroorganizmanın sorumlu olabileceğine ait daha önceki bazı düşünceleri doğrular nitelikte idi.