GÜRKAN ERSOY, ZAFER UTKAN, ŞEHSUVAR GÖKGÖZ, NURİ GÖNÜLLÜ, MUSTAFA DÜLGER

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ABD/SİVAS

Özet

Postoperatif erken ve geç dönemde görülen adezyonlar, günümüze kadar kullanılan çok sayıda ajan ve yönteme rağmen halen büyük sorunlar yaratmakta,morbidite ve mortalitenin artmasına yol açmaktadır.Biz bu çalışmamızda, parenteral Verapamil veya Pentoksifilin uygulamasının peritoneal adezyon oluşumuna erken dönemde etkili olup olmadığını araştırdık.

Bu amaçla 24 adet kobay, kontrol, Verapamil ve Pentoksifilin gruplarına ayrıldı. Tüm kobaylarda laparatomi sonrası peritonda standart bir defekt oluşturuldu. Pos toperatif dönemde kontrol grubuna ek tedavi uygulanmazken, Verapamil grubuna 200 µg/kg/gün Verapamil ve Pentoksifilin grubuna ise 2.5 µg/kg/gün Pentoksifilin günde 2 doz olarak 4 gün boyunca subkutan uygulandı. 10.gün relaparatomi yapılarak gruplar hakkında bilgisi olmayan iki tarafsız gözlemci eşliğinde yapışıklıkların yerleri ve sıklığı değerlendirildi. Sonuç olarak, Verapamil-Kontrol, Pentoksifilin-Kontrol grupları arasında,postoperatif erken dönemde karın içi adezyonları önleme açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p > 0.05).