ÜZEYİR TUNCER1, SERVET KARAMAN1, M EMİN GÜÇLÜ1, CANAN GÜRSEL1, NURAY GÜREL2, ALİ AĞAÇFİDAN3

1Haseki Hastanesi II, Cerrahi Kliniği, /İSTANBUL
2DETAM Doku Kültürü Laboratuvarı, /İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.B.D., /İSTANBUL

Özet

Deneysel oluşturulan ekstrahepatik kolestazın endotoksemi, karaciğer işlevleri ve immün fonksiyonlar üzerine yaptığı etkileri saptamak ve internal drenaj ile bunların ne oranda değişebileceğini belirlemek amacıyla bu çalışma yapıldı. 40 sıçan ve 4 eşit grupta çalışıldı. Denekler, I-Kontrol grubu (K), II-Sham Ligasyonu grubu (SL), III-Koledok Ligasyonu grubu (KL), IV-İnternal Drenaj grubu (İD) olarak 4 gruba ayrıldı. KL grubunda;K grubu ve SL grubuna göre portal ve sistemik kanda endotoksin artışı görüldü, bilirübin değerleri artı, T4/T8 oranları azaldı bu değişmeler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Aspartat aminotransferase (AST)ve Alanin aminotrasferase (ALT), albumin, kreatinin, alkali fosfataz değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişme olmadı. İD grubunda; KL grubuna göre, kan endotoksin düzeyleri azaldı, yüksek olan bilirübin değerleri düştü, T4/T8 lenfosit oranlarında artış kaydedildi. Değişmeler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).AST, ALT, albumin, kreatinin ve alkali fosfataz değerlerinde anlamlı değişme olmadı. Ekstrahepatik kolestazda oluşan endotoksemi ve immün sistem depresyonunun internal drenaj ile düzeldiği saptandı.