ASİYE PEREK1, HÜSEYİN OKTAR2, SADIK PEREK1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı/İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada sıçanlarda koledok kanalı bağlanarak oluşturulan mekanik ikterde karaciğerde meydana gelen ultrastrüktürel değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla 30 sıçan alınmış, 10 lu 3 gruba ayrılmıştır. On sıçandan biri kontrol olarak ayrılmış, diğerlerinin koledokları bağlanmıştır. Birinci gruptaki sıçanlar 10 gün,2. gruptakiler 20 gün, 3. gruptakiler 30 gün yaşatıldıktan sonra sakrifiye edilmişlerdir.

Total bilirubin düzeyi 1. grupta %5-6 mg, 2.grupta %5-8 mg, 3. grupta %7-11 mg olarak bulunmuştur.

Işık mikroskobu ile yapılan tetkiklerde periportal alanlarda ödem, sık safra kanallarına ait kesitler gözlenmiş tir. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde safra kanalikülleri, golgi kompleksi, mitokondriler ve endoplazmik retikulum ile ilgili değişiklikler gözlenmiştir. Oluşan değişiklikler sarılık süresi uzadıkça ve bilirubin seviyesi yükseldikçe daha belirginleşmiştir.

Hücre organellerinde elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerle irreversibl olabilecek ve hastalarda ameliyat sonrası morbidite ve mortaliteyi etkileyebilecek değişiklikler araştırılmıştır.