OSMAN DOĞRU, NURİ AYDIN KAMA, ÖMER ŞAKRAK, KAMİL BAKIR

Ankara Numune Hastanesi, 4.Cerrahi Kliniği/ANKARA

Özet

Tiroidektomilerden sonra gelişen önemli komplikasyonlardan biri hipokalsemidir. Total tiroidektomilerden sonra kalıcı hipokalseminin daha sık görülmesi, paratiroid dokusunun tahribine bağlı gelişen hipoparatiroidiyi akla getirir. Ancak daha minör girişimlerden sonra ve paratiroid bezi çıkarılmadığı durumlarda gelişen geçici hipokalsemi etyolojisi tartışmalıdır.Birçok teori ileri sürülmüştür. Bu prospektif çalışmada ATl'un proksimalden bağlanmasının serum kalsiyum ve fosfor düzeylerine etkisi araştırıldı.

Çalışmaya alınan 306 hastada pre ve postoperatif dönemde serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri ölçüldü.Toplam olarak 41 (%13.4) hastada hipokalsemi gelişti.Bu 41 vakadan 33'ü(%10.7) asemptomatik, 8'i(%2.5)semptomatik hipokalsemi idi ve semptomatik gruptan sadece 1(%03) hastada hipokalsemi kalıcı idi. Her iki ATl'u bağlanan grupta asemptomatik hipokalsemi20(%10) hastada, semptomatik geçici hipokalsemi 5(%2.5) hastada ve kalıcı hipokalsemi ise 1(%0.5) hastada belirlemişti. Bu hasta sayıları ve oranlar sırasıyla tek taraflı ATl'u bağlanan grupta 10(%12.9), 1(%1.2), 0(%0) ve hiçbir ATl'u bağlanmayan grupta ise 3(%10.3), 1(%3.4), 0(%0) idi. Her üç grup arasında istatistiksel manada anlamlı bir fark yoktu (p >0.05).

Sonuç olarak ATl'un proksimalden bağlanmasının serum kalsiyum ve fosfor düzeylerine etkisi olmadığı belirlendi. Belki de etiolojide suçlanan diğer faktörlerin hep sinin hipokalsemi gelişmesinde bir parça rolü vardır.

Anahtar Kelimeler: HİPOKALSEMİ, TİROİDEKTOMİ, ARTERİA THYROİDEA İNFERİOR, KOMPLİKASYONLAR