ADİL TANIK1, VOLKAN KAYNAROĞLU2, ERGUN KARAAĞAOĞLU3

1Ankara Numune Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, /ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi A.B.D., /ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Bölümü/ANKARA

Özet

Bu prospektif çalışmada travma sonrası hastalar ve acil cerrahi kliniği yoğun bakımdaki cerrahi riski yüksek, gecikmiş ciddi karın içi enfeksiyonu olan hastalarda serum T3, T4, TSH değerleri, bunların prognozu belirlemede APACHE II skoru ile olan ilişkileri araştırıldı. Bu amaçla 33 hastada ilk 12-24. saatler arası ve 5. günde serum T3, T4, TSH değerleri saptandı. Aynı hastalar APACHE II skorlada değerlendirildi. İlk 12-24. saatte T3 ve T4'ün belirgin düştüğü (p<0,05), T4 değeri 2,0 µg/dl'den düşük olduğunda mortalitenin %85,7 olduğu ve T3, T4 düşerken APACHE II skorunun arttığı gözlendi. Sonuçta serum T3, T4 değerleri ile T4/TSH oranının mortaliteyi hatta postoperatif dönemdeki hastalarda komplikasyonu haber vermesi yönüyle değerli olabileceği kanısına varıldı.