N NURİ GÖNÜLLÜ, NİHAT Z UTKAN, CİHAN YILDIRIR, GÜRKAN ERSOY

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D./SİVAS

Özet

Biliyer obstrüksiyonu olan hastaların değerlendirilmesinde serum bilirübin (SB) ve alkalen fosfataz (AF) değerleri oldukça yararlıdır. Preoperatif dönemde hastalığın tipine bağlı olarak farklı değerde yükselmeler gösteren SB ve AF obstrüksiyonun cerrahi olarak kaldırılmasından sonra tedricen azalmaya başlar ve normal değerlere geri dönerler.

Bu çalışmada, obstrüktif ikterli 40 hastada SB ve AF değerlerinin tıkanmanın cerrahi olarak düzeltilmesinden sonra azalma oranlarını tesbit ettik ve bu sonuçların hastaların postoperatif seyirlerinde ne derece değerlendirme kriteri olabileceğini araştırdık.

SB değerleri 5. günde hastaların yaklaşık yarısında anlamlı derecede düşme göstermiş ve taş nedeniyle olan tıkanmalarda bu azalmanın daha belirgin olduğu gözlenmiştir. AF değerleri ilk 5 gün içinde benign darlıklarda daha hızlı düşme gösterirken, SB ile karşılaştırıldığında bu azalmanın daha yavaş ve düzensiz gerçekleştiği tesbit edildi. Bu yüzden SB değerlerinin AF'a göre postoperatif değerlendirmede daha fazla yardımcı kriter olabileceği sonucuna varılmıştır.