Onur Hoca, Adnan Bulut, Zafer Ergül

Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H., ANKARA

Özet

Amaç: Akalazyanın cerrahi sağaltımında laparoskopik Heller miyotominin genel özelliklerini, cerrahi teknik ve komplikasyonlarını, klinik deneyimimizi de ekleyerek irdelemektir.

Yöntem: Bu çalışma Mayıs 1999 ve Aralık 2004 tarihleri arasında S. B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. 3. Genel Cerrahi Kliniği'nde laparoskopik Heller miyotomi yapılan 8 olgunun bilgilerinin geriye dönük olarak incelenmesi ile yapıldı.

Bulgular: Bu çalışmaya altı kadın, iki erkek toplam sekiz olgu alındı. Yaş ortalaması 42.33 (en az 19-en çok 57) idi. Olguların tamamında disfaji saptandı. Tüm olgularda özefagus alt sfinkterindeki dinlenme basıncının artmış olduğu bulundu. Altı olguya laparoskopik Heller miyotomi ve iki olguya da Heller miyotomi + Toupet antireflü girişimi uygulandı. Konversiyon yapılan olgu olmadı. Bir olguda mukoza açıklığı gelişti ancak intrakorporiyal dikiş teknikleri ile onarıldı. Ortalama operasyon süresi 95 dakika olarak bulundu. Olgulara postoperatif ikinci günde oral sıvı gıda başlandı. Ortalama hastanede kalış süresi 3.2 gün idi[-].

Sonuç: Laparoskopik cerrahinin hastaya getirdiği, daha az hastanede kalış, daha az ağrı, daha iyi kozmetik sonuçlar, daha erken işe ve sosyal yaşama dönüş laparoskopik Heller miyotomiyi akalazyanın cerrahi sağaltımında tercih edilebilir ve etkin bir seçenek haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Heller miyotomi, özofagus