NEŞET NURİ GÖNÜLLÜ1, MUSTAFA GÖNÜLLÜ2, NİHAT ZAFER UTKAN1, MUSTAFA DÜLGER1, BİLGE KARSLI2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., SİVAS

Özet

Postoperatif üriner retansiyon herhangi bir cerrahi işlemi izleyerek ortaya çıkan genel bir komplikasyondur. Bu çalışmada 577 genel cerrahi hastasında postoperatif üriner retansiyon insidansı değerlendirildi. Kateterize edilenlerde dahil 111 hastada (%19.2) postoperatif idrar çıkarma güçlüğü izlendi. 111 hastanın 85'inde (%76.5) miksiyon suprapubik sıcak su uygulama ve mobilizasyon gibi basit yöntemlerle sağlanırken 26 hasta (% 23.4) kateterize edildi. 577 hastanın 26'sında (% 4.5) kateterizasyon gerektiren üriner retansiyon gelişti. Postoperatif idrar çıkarma güçlüğü erkeklerin %23.5'inde, kadınların %15.4'ünde gözlendi ki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Postoperatif miksiyon güçlüğü ventral herni onarımlarında daha sıktı (%37.5) fakat kateterizasyon gerektiren üriner retansiyon mediyan kesilerde daha sık olarak ortaya çıktı (% 8.5). Herniorafi uygulanan 88 hastanın 7'sinde (%7.8), benign anorektal cerrahi geçiren 100 hastanın 6'sında (% 6) postoperatif kateterizasyon gerektiren üriner retansiyon gelişti.