Dr. Ergün ERDEM1, Dr. Faruk Önder AYTEKİN1, Dr. Koray TEKİN1, Dr. İmdat KOÇBERBER1, Dr. Yıldız GÜNEY2, Dr. Uğur SUNGURTEKİN1, Dr. Akın ÖZDEN1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp'Fakültesi Genel Cerrahi AD, Denizli
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara

Özet

Amaç: Derin ven trombozu (DVT) profilaksisi ve tedavisinde kullanılan düşük molekül ağırlıklı heparinin (DMAH) kolon anastomozunun iyileşmesi üzerine etkisinin olup olmadığını saptamaktır.

Durum Değerlendirmesi: Faktör Xa üzerinden yaptığı etkiyle yara iyileşmesinin bir fazı olan koagülasyonu engelleyen DMAH'nin yara iyileşmesini ve belki de daha önemli olarak, örneğin barsak anastomozu yapılan bir hastada anastomoz güvenliğini olumsuz yönde etkileyip etkilemediği sorusunun literatürde net bir yanıtı bulunmamaktadır.

Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Birİmi'nde her biri 10 rattan oluşan üç gruba ayrılan toplam 30 adet albino Wistar tipi ratta yapılan çalışmada, 1. gruba sadece kolon anastomozu, 2. gruba kolon anastomozu + tek doz DMAH, 3. gruba kolon anastomozu + 6 gün boyunca DMAH uygulandı. Ameliyat sonrası altıncı günde hayvanların anastomoz patlama basınçları ve doku hidroksiprolin düzeylerine bakıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: Gruplar arasında anastomoz patlama basınçları ve doku hidroksiprolin seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (P>0.05).

Sonuç: Gerek tek doz, gerekse altı gün boyunca uygulanan DMAH'nin kolon anastomoz iyileşmesini etkilemediği ve kolon anastomozu uygulanan hastalarda güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: düşük molekül ağırlıklı heparin, yara iyileşmesi, kolon anastomozu, patlama basıncı, hidroksiprolin