Dr. Tolga MÜFTÜOĞLU, Dr. Erhan BAKIRCIOĞLU, Dr. Abdullah SAĞLAM

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi AD, istanbul

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışmada, artan bilirubin düzeyi ile yara iyileşmesi arasındaki ilişkiyi, hem fasya dokusunda hidroksiprolin düzeyine bakarak hem de kopma direncini ölçerek ortaya koymaya çalıştık.

Durum Değerlendirmesi: Yüksek bilirubin düzeyinin yara iyileşmesini olumsuz etkilediği, daha önce yapılmış klinik ve hayvan deneylerinde gösterilmiştir. Bilirubin prolil hidroksilaz enziminin aktivitesini azaltarak kolajene prolinin katılımını engelleyerek yara iyileşmesini geciktirir. Doku hidroksiprolin içeriği yara iyileşmesinin değerlendirilmesinde objektif parametrelerden biridir.

Yöntem: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Komitesi izni alındıktan sonra, 60 adet albino Wistar tipi dişi sıçan randomize olarak 4 gruba ayrıldı. I. grup kontrol grubu, II., III. ve IV. gruplar sırası ile 7, 14 ve 21 gün süre ile koledokları bağlanarak tıkanma sarılığı oluşturulan gruplar olarak planlandı. Grupların çalışma süreleri sonunda sakrifiye edilerek kan bilirubin, fasya dokusunda hidroksiprolin düzeyi ve fasya kopma dirençleri belirlendi.

Çıkarımlar: Sonuçlar ANOVA testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Dört grubun, total bilirubin değerleri (p<0.001), fasya kopma dirençleri (p<0.001) ve fasya hidroksiprolin düzeyleri (p<0.001) arasında istatistiksel olarak bir fark olduğu bulundu.

Sonuçlar: Deneysel çalışmanın sonunda, tüm bu verileri değerlendirdiğimizde, artan bilirubin seviyesinin yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilediği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: bilirubin, fasya iyileşmesi, hidroksiprolin, tıkanma sarılığı