Dr. Cüneyt KAYAALP, Dr. Murat ULAŞ, Dr. Gürel NEŞŞAR Dr. Cemalettin AYDIN, Dr. Musa AKOĞLU

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara

Özet

Amaç: Bu çalışmada, ülseratif kolit nedeniyle restoratif proktokolektomi yapılan hastalardaki uzun dönem yaşam I kalitesi incelenmektedir.

Durum değerlendirmesi: Ülseratif kolitte tedavinin hedefleri arasında, semptomları kontrol etmek, komplikasyon-ları önlemek ve hastaları remisyonda tutmak olduğu kadar, onların yaşam kalitelerini artırmak da vardır. Ülkemizde bilindiği kadarı ile bu konuda herhangi bir araştırma yoktur.

Yöntem: 1990-2001 yıllarında ülseratif kolit nedeniyle restoratif proktokolektomi yaptığımız hastalara posta yolu ile f bir anket formu gönderildi. Ankette, günlük defekasyon sayısı, inkontinans, hijyenik pet kullanımı, gayta özellikleri, semptomlar, yemek yeme, sosyal hayat, iş hayatı, cinsel yaşam, seyahat ve spor kapasitesi ile ilgili sorular soruldu.

Çıkarımlar: Çalışmaya alınan 44 hastanın 29'u anketi cevapladı (%66). Ortalama takip süresi 42 aydı (4-104 ay). Has- s faların günlük defekasyon sayılarında ve preoperatif abdominal şikayetlerinde ameliyat öncesine göre azalmalar var-1 di (p<0.001). Hastaların %75.9'unda mükemmel, %17.2'sinde ise iyi düzeyde gündüz kontinansı vardı. Hastaların %72.4'ü herhangi bir ilaç kullanma ihtiyacı göstermiyordu. Yemek yeme, günlük iş faaliyetleri, sosyal yaşantı ve cin-sel yaşantılarında ameliyattan sonra olumlu değişiklikler olduğu gözlendi. Çoğu hastada yaşanan (%96) ameliyat ön-cesi seyahat etme zorluğu, ameliyat sonrası dönemde önemli ölçüde azaldı (%21.5) (p<0.001). Spor aktivitelerinde de anlamlı düzeyde artışlar gözlendi (%25.9'a karşı %65.5, p=0.01).

Sonuçlar: Restoratif proktokolektomi, cerrahi tedavi endikasyonu olan hastalarda, defekasyon sayısını ve semptomları azaltarak, yemek yeme, günlük yaşam ve sosyal aktivite kapasitesini artırarak, seyahat, spor ve cinsel yaşamda düzelmeler sağlayarak yaşam kalitesini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ülseratif kolit, restoratif proktokolektomi, yaşam kalitesi