Adnan Bulut1, Sahil Evcimen2, İ. Oskay Kaya3, Onur Hoca4

1S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H. 4. Gen. Cer. Kliniği, ANKARA
2S.B. Giresun Şebinkarahisar Dev.Hst., GİRESUN
3S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H. 3. Gen. Cer. Kliniği, ANKARA
4S. B. Muş Hasköy Devlet Hastanesi, MUŞ

Özet

Amaç: Stapler hemoroidopeksi ile Milligan-Morgan usulü hemoroidektominin ameliyat sonrası komplikasyonlar ve iyileşme süreci üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Yöntem: Bu çalışma, prospektif randomize bir çalışma olup, çalışmaya stapler hemoroidopeksi yapılan 16 ve Milligan-Morgan usulü hemoroidektomi yapılan 14, toplam 30 olgu alınmıştır.

Bulgular: Stapler hemoroidopeksi grubunda dokuz erkek, yedi kadın olgu vardı ve yaş ortalaması 44,6 idi (25-64). Milligan-Morgan hemoroidektomi grubunda ise dokuz erkek ve beş kadın olgu vardı ve yaş ortalaması 40.07 idi (22-61). Her iki grup da üçüncü ve dördüncü derece hemoroid hastalığı olgularından oluşmakta idi. Tüm olgular ameliyat öncesi fekal kontinens skoru ile değerlendirildi ve tüm olgulara rektoskopi yapıldı. Olguların ameliyat sonrası birinci, üçüncü ve yedinci günlerdeki ağrı skorları (visual analog scala=VAS), idrar retansiyonu, kanama ve ameliyat sonrası kontinens skorları değerlendirildi. Stapler hemoroidopeksi yapılan grupta ameliyat sonrası ağrı skorları tüm zamanlarda daha düşüktü (birinci gün 2,56'ya karşın 4,5; üçüncü gün 2,56'ya karşın 4.92 ve yedinci gün 1,75'e karşın 2,71). İlk üç günde kanama Milligan-Morgan grubunda daha fazlaydı (altıya karşın 11). Diğer komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak fark yoktu.

Sonuç: Stapler hemoroidopeksi; azalmış postoperatif ağrı ve kanama ile ilişkili, güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hemoroid hastalığı, Stapler hemoroidopeksi, Milligan-Morgan hemoroidektomi, heoroidektomi