Dr. Erdem OKAY1, Dr. Sevgiye KAÇAR ÖZKARA2, Dr. Zeynep CANTÜRK3, Dr. Zafer UTKAN4, Dr. Nadir PAKSOY5

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Kocaeli
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Kocaeli
5Citographica Sito-Patoloji Tanı Laboratuvarı, Kocaeli

Özet

Amaç: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) sonuçlarının rapor edilmesinde kullanılan iki farklı tip sınıflandırmanın karşılaştırılmasıdır.

Durum değerlendirmesi: TİİAB sonuçlarının değerlendirilmesinde yaygın kabul görmüş olan dörtlü sınıflandırmada olgular, yetersiz materyal, benign, kuşkulu, malign lezyon şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak bu dört kategoriye tam uymayan bazı aspirasyon örnekleriyle de karşılaşılmakta ve bu lezyonların tedavisine karar verilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Bazı yazarlar, bu soruna çözüm getirmesi amacıyla yeni bir ara grup ekleyerek beşli bir sınıflandırma önermektedirler.

Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1996-2002 yıllan arasında ameliyat edilen 236 guatr olgusunun TİİAB ve ameliyat sonrası histopatolojik incelemeleri retrospektif olarak değerlendirildi, istatistik değerlendirmeler InStat programı ile ve ki kare, Fisher'in kesin ki kare testleri kullanılarak yapıldı.

Çıkarımlar: Sitopatolojik bulgular, yetersiz materyal (48), benign (120), kuşkulu (61) ve malign (7) olarak sınıflandırdığında, bu gruplardaki olguların histopatolojik değerlendirmelerindeki malign lezyon görülme yüzdesi sırasıyla %8.3, %3.3, %18, %100 idi. Gruplar arasındaki fark üçüncü grupta anlamlıydı. Öte yandan sitopatolojik bulguları beşli sınıflandırma ile yetersiz materyal (48), benign (120), karar verilemeyen (34), kuşkulu (27) ve malign (7) şeklinde değerlendirdiğimizde ise oranlar sırasıyla %8.3, %3.3, %8.8, %29.6 ve %100 idi ve fark dördüncü grupta anlamlıydı.

Sonuç: TİİAB'lerinde alışılmış dörtlü sınıflandırma yerine beşli sınıflandırma kullanılmasının, malignite görülme sıklığını belirlemek açısından daha yararlı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: tiroid, ince iğne aspirasyon biyopsisi, sitoloji, tiroidektomi