Dr. Taner ÇOLAK1, Dr. Hüseyin ALAKUŞ1, Dr. Okan ERDOĞAN1, Dr. Dilara ÖĞÜNÇ2, Dr. Mustafa AKAYDIN1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Özet

Amaç: Elektif laparatomilerde cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) insidansını belirlenmek ve CAİ'yi önlemek için risk faktörlerini saptamak.

Durum değerlendirmesi: CAİ ameliyat sonu morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Risk faktörlerin belirlenmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması CAİ'yi azaltacaktır.

Yöntem: Transplantasyon ve protez kullanılan ameliyatlar hariç bir yıl süresinde elektif laparotomi yapılan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar ameliyat sonrası bir ay süresince takip edildi. Her bir hasta için, hastaya ve ameliyata ait faktörleri, ameliyatın tipi ve CAİ oluşmasını içeren veriler görevli cerrahi asistanı tarafından standart bir formda toplandı.

Çıkarımlar: Toplam 253 hastada CAİ insidansı %20 idi. Tek yönlü analizde, Albumin b 3.2 g/dl, yara sınıfı, ameliyat süresi >2 saat, periton drenleri, kan transfüzyonu, orta hat laparotomi insizyonu, Ulusal Nosokomiyal İnfeksiyon Sürveyans (NNIS) skoru >1 ve Nosokomiyal İnfeksiyon Kontrolünün Etkinliği Üzerine Çalışma Projesi (SENIC) skoru >1 CAİ için risk faktörü olarak bulundu. Lojistik regresyon analizi ile, sadece orta hat laparotomi insizyonu ve NNIS skoru >1 istatistiksel olarak önemli bulundu.

Sonuçlar: Bu sürveyans verilerine göre karnın elektif cerrahisinde infeksiyon riski yüksek saptandı ve bu risk hastaların yandaş hastalıklarının varlığı ve kontaminasyon süresinin uzunluğu ile artmaktaydı. NNIS skoru, elektif laparotomilerde CAİ riskini yara sınıfından daha iyi göstermektedir. Elektif laparatomilerde CAİ azaltılması için, yetersiz kanıtlara rağmen, kan transfüzyonunun, uygunsuz drenajın ve ameliyat süresinin azaltılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi alan enfeksiyonları, elektif laparotomi, risk faktörleri, NNIS, SENIC