Feza Y. Karakayalı1, Yahya Ekici1, İbrahim Aliosmanoğlu1, Murat Aras2, Arzu Gençoğlu2, Gökhan Moray1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, ANKARA

Özet

Amaç: Minimal invaziv radio-guided paratiroidektomi (MİP) ameliyatlarında, intraoperatif paratiroid hormon (iPTH) ölçüm testlerinin kullanım gerekliliği, yüksek maliyeti nedeniyle tartışmalıdır. Primer hiperparatiroidili (PHPT) hastalarda iPTH ölçüm testi yapılmadan gerçekleştirilen MİP ameliyatlarının sonuçlarını değerlendirmek amacı ile bu çalışma planlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde 2004 Mayıs-2007 Temmuz tarihleri arasında PHPT tanısı alan, ameliyat öncesinde ultrasonografi (US) ve teknesyum -99m sestamibi sintigrafisi (MIBI) ile paratiroid lokalizasyon çalışması yapılan ve rutin olarak ameliyat sırasında frozen patoloji ve gama probe kullanımı ile MİP yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubumuzu 31 hasta oluşturdu. Ameliyat öncesinde serum kalsiyum (Ca) değerleri 10,3±0,9mg/dl (8,5-12 mg/dl), parathormon (PTH) 324±238 pg/ml (109-799) iken, tüm hastaların 48. saat ve 3. ay serum Ca ve PTH düzeyleri normal değerler arasında bulundu, kesin patoloji sonuçları ise hipersellüler paratiroid bezi olarak saptandı. Hastalarımızın takip süreleri ortalama 17,1±9,9 (4-42) ay idi ve bu takip süresinde hiçbir hastada nüks hiperparatiroidizm saptanmadı.

Sonuç: Ameliyat öncesi MIBI sintigrafi, ameliyat sırasında frozen patoloji ve gama probe kullanımı ile yapılan radio-guided paratiroidektomi başarı oranımız %100'dür. Ameliyat sırasında iPTH test ölçümü yapılmaksızın da, MİP güvenle yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidi, minimal invaziv radio-guided paratiroidektomi, intraoperatif paratiroid hormon ölçümü