Dr. Ömer GÜNAL1, Dr. Mustafa DENİZ2, Dr. Arif ASLANER1, Dr. Mustafa SUNGUR2

1Abant izzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce.
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul.

Özet

Amaç: Değişik seviyelerde yapılan kolon anastomozlarının sıvı faz mide boşalma hızına etkisini araştırmaktır.

Durum Değerlendirilmesi: Kalın bağırsak ameliyatlarından sonra oral beslenmeye geçilmesi bağırsak hareketlerinin başlaması ile orantılı olarak değişmektedir. Kalın bağırsağın farklı seviyelerinde uygulanan cerrahi işlemin mide hareketlerini farklı oranlarda etkileyeceğini ve hastanın oral alıma geçiş süresini değiştireceğini düşünmekteyiz.

Yöntem: Erişkin 49 Wistar Albino erkek sıçanda "metil sellüloz fenol red" ölçümü ile sıvı faz mide boşalma hızları saptandı. On dört sıçandan oluşan iki ayrı gruba çıkan kolon anastomozu veya kolorektal anastomoz uygulandı. Aynı zamanda sadece laparotomi yapılan "sham-op" (n=14) ve cerrahi uygulanmayan kontrol (n=7) grupları oluşturuldu. Kontrol grubu dışında bütün grupların yarısına (n=7) postoperatif birinci ve diğer yarısına (n=7) postoperatif onuncu günlerde "sıvı faz mide boşalma hızı testi" yapıldı.

Çıkarımlar: Postoperatif birinci günde mide boşalma oranları kolorektal anastomozda %34.9±1.5, çıkan kolon anastomozunda %50.9±5.2 ve sham grubunda %58.3±4.5 idi. Postoperatif onuncu günde mide boşalma oranları çıkan kolon anastomozunda (%72.5±2.1) ve sham grubunda (%69±1.8) kontrol seviyesine (%71.5±5.7) geri döndü. Kolorektal anastomoz grubunda ise kontrol grubu seviyesinin hala altında (%49.9±7.8) olduğu izlendi.

Sonuçlar: Çalışmamızda kolorektal anastomozun çıkan kolon anastomozuna göre sıvı faz mide boşalmasında gecikmeye yol açtığı gözlendi. Kolon anastomozunun anastomoz seviyesine bağlı olarak mide boşalma hızında değişiklik oluşturduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kolon, anastomoz, rektum, mide boşalması