Dr. Ersin ÖZTÜRK, Dr. Nusret KORUN, Dr. Halil ÖZGÜÇ, Dr. Volkan TÜMAY, Dr. Ömer YERCİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Görükle/ Bursa

Özet

Amaç: Mevcut klinik çalışmalar hipertiroidi ve malignite beraberliğine sanılandan daha fazla oranda rastlandığını göstermektedir. Bu çalışmada cerrahi tedavi uygulanmış 195 hipertiroidik olguda bu beraberliğin sıklığı, tanı ve tedavi yaklaşımları incelenmiştir.

Durum değerlendirilmesi: Hipertiroidi ve malignite beraberliğinin sık olmadığı yanılgısı tanı ve tedavide önemli yanlışlara yol açmaktadır.

Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Ocak-1995 ile Eylül-2001 tarihleri arasında tiroidektomi uygulanmış 543 hastadan hipertiroidi nedeniyle opere edilmiş 195'inin kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Çıkarımlar: incelenen 195 olgunun 11 'inde malignite saptanmıştır. Olguların tümü kadındır. Bu 11 olgunun 10'u tok-sik multinodüler guatr, biri toksik adenom nedeniyle takip edilmekteydi. Merkezimizde, hipertiroidi olgularındaki malignite insidansı %5,6 olarak saptanmıştır.

Sonuçlar: Hipertiroidi olgularında tedavi seçenekleri düşünülürken malignite insidansının hiç de sanıldığı kadar düşük olmadığı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle hipertiroidik olgularda gerektiğinde total tiroidektomiden kaçınılmama-sını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, malignite, guatr