Dr. Adem AKÇAKAYA, Dr. Ramazan ERYILMAZ, Dr. Orhan ALİMOĞLU, Dr. Gürhan BAŞ, Dr. Mustafa ŞAHİN

SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Cerrahi Kliniği / istanbul

Özet

Amaç: Kliniğimizde tedavi edilen erkek meme kanseri olgularını literatür eşliğinde sunmak.

Durum Değerlendirmesi: Erkek meme kanseri erkeklerde görülen kanserlerin %1 'inden azını oluşturur. Erkek meme kanserlerinin tanısı daha geç evrede olmaktadır.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Ocak 1980 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında kliniğimizde tetkik ve tedavi edilen 10 erkek hastanın kayıtları incelendi. Hasta yaşı, tümör lokalizasyonu ve tümör evresi, tanı yöntemleri, uygulanan cerrahi teknik, histopatolojik özellikler, adjuvan tedaviler ve sağkalım süreleri analiz edildi. Sağkalım medyan ve dağılım olarak verildi.

Çıkarımlar: Olgular 39-76 yaşları arasında, ortalama 59 yaşındaydı. Tümör hastaların %60'ında sağ, %40'ında sol memedeydi. Preoperatif patolojik tanı 3 olguda eksizyonal biopsi ile, 3 olguda tru-cut biyopsi ile, 3 olguda ince iğne aspirasyon biyopsisi ve operasyonda frozen teyidi ile, 1 olguda ise sadece frozen ile kondu. Olguların ikisi (%20) evre I, 5'i (%50) evre İla, 2'si (%20) evre lib, 1 'i (%,10) evre lllb olarak tespit edildi. Tüm olguların histopatolojik tanısı invazif duktal kanserdi. Cerrahi tedavide ilk hastaya radikal mastektomi, diğerlerine modifiye radikal mastektomi yapıldı. Hastalıksız sağkalım medyan 36 (6-72) ay bulundu.

Sonuçlar: Erkek meme kanserleri kadın meme kanserlerine benzer klinik, histopatolojik ve prognostik özellikler göstermekte olup, aynı prensiplerle tedavi edilmelidir. Erkek meme kanserine erken evrede tanı konulur ve uygun tedavi yapılırsa prognoz iyi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkek, meme kanseri, tedavi