Dr. iskender SAYEK, Dr. Kaya YORGANCI, Dr. Bülent TIRNAKSIZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı /Ankara

Özet

Amaç: Genişletilmiş bilimsel atıf dizini kapsamındaki dergilerde yayınlanan Türkiye adresli genel cerrahi yayınlarının uluslar arası bilime katkısını değerlendirmektir.

Durum Değerlendirmesi: Son yıllarda Türkiye'den yapılan uluslar arası yayın sayısında belirgin bir artış vardır. Ancak, yayın sayısındaki bu artışa koşut olarak atıf sayısında da bir artış olup olmadığı bilinmemektedir.

Yöntem: 1954 ile 2001 yılları arasında genişletilmiş bilimsel atıf dizini kapsamına giren 144 cerrahi dergideki Türkiye kökenli makaleler "Web of Science" bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Genel cerrahi dışı yayınlar, editöre mektuplar, editör yazıları, kongre özetleri, genişletilmiş kongre özetleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yayınların yıllar içindeki değişimi, atıf sıklığı, yıllara göre makale başına düşen atıf sayısı (MBDAS), atıfın Türkiye'den veya yurtdışı çalışmalardan yapılmış olması gibi değişkenler incelenmiştir.

Çıkarımlar: Değerlendirmeye alınan 522 yayının 262'si klinik araştırma, 167'si deneysel araştırmadır. Olgu sunumlarının sayısı 86'dır. Derleme ve çok merkezli prospektif araştırma sayıları sırası ile 4 ve 3'tür. 1990 yılı öncesi yılda en fazla 7 yayın yapılmış iken bu sayı 1990 sonrası artmış ve 1988 sonrası yılda 50 yayının üzerine çıkılmıştır. Değerlendirilen yayınlara toplam 1484 atıf yapılmıştır ve MBDAS ortalama 2.84, ortanca birdir. Makalelerin % 43'üne hiç atıfta bulunulmamış, 148 makaleye bir ya da iki kez atıfta bulunulmuştur. Atıfların % 77'si Türkiye dışından yapılan atıflardır. Türkiye'den yapılan atıfların % 34.4'ü ise araştırmacıların kendi kendilerine yaptığı atıflardır.

Sonuç: 1990 yılı sonrası genişletilmiş bilimsel atıf dizinindeki Türkiye adresli genel cerrahi yayınlarında belirgin bir artış yaşanmıştır. Ancak bunu izleyen yıllarda beklenmesi gereken atıf sayısında artış olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Genişletilmiş bilimsel atıf dizini, bilimsel yayın, atıf.