Dr. Orhan ALİMOĞLU, Dr. Ramazan ERYILMAZ, Dr. Fatih DAŞIRAN, Dr. Mustafa ŞAHİN, Dr. Adem AKÇAKAYA

SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi 1. Cerrahi Servisi, İstanbul

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut biliyer pankreatit (ABP) tanısı ile kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen hastalara uygulanan geç (ilk yatışta taburcu edilmeden önce) laparoskopik kolesistektomi (LK) sonuçlarını değerlendirmektir.

Durum Değerlendirmesi: ABP tedavisinde nüksleri önlemek için kolesistektomi uygulanmaktadır. Ancak kolesistektomi zamanlaması yanında; erken dönemde yapışıklıklar, diseksiyon güçlüğü ve kanama riski nedeniyle LK uygulaması tartışmalıdır.

Yöntem: Ocak 1 997 - Aralık 2003 tarihleri arasında kliniğimizde ABP tanısıyla tedavi edilen 55 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya klinik ve laboratuar bulguları düzeldikten sonra ilk yatışlarında selektif endosko-pik retrograd kolonjiyografi (ERC) yapılan ve LK uygulanan hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, şikayet süresi, amilaz ve diğer biyokimyasal parametreleri, USG, MRCP, ERC bulguları, LK sonuçlan (ameliyat süresi, açığa geçme oranı, ameliyat sonrası komplikasyonlar), mortalite ve hastanede yatış süreleri kaydedildi.

Çıkarımlar: Hastaların ortanca yaşı 54 (1 7-76) olup, 45'i (%81.8) kadın 10'u (%1 8.2) erkek idi. LK 48 (%87) hastaya başarı ile uygulanırken, 7 (%13) hastada açığa geçildi. Açık ameliyata geçilen hastaların altısında neden yapışıklıklar, birinde kanama idi. Altı hastada (%11) komplikasyon gelişti. Ortanca ameliyat süresi 60 (20-140) dakika olarak bulundu. Ameliyat öncesi ortanca yatış süresi 14 (5-17) gün, ameliyat sonrası 1 (1-4) gün idi. Postope-ratif ve intraoperatif mortalite izlenmedi.

Sonuçlar: ABP'li hastalarda geç LK'de açığa geçme oranı daha yüksek olmakla birlikte, klinik ve laboratuvar olarak iyileşen hastalara ilk yatışta geç LK güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut biliyer pankreatit, laparoskopik kolesistektomi