Dr. Gül DAĞLAR, Dr. Y. Nadi YÜKSEK, Dr. Uğur GÖZALAN, Dr. Murat AKGÜL, Dr. Nuri Aydın KAMA

4. Cerrahi Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özet

Amaç: Kronik pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde primer onarım ve romboid flep transpozisyon tekniklerinin erken komplikasyon ve nüks oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Durum Değerlendirmesi: Pilonidal sinüs cerrahisinde alternatifler çok olmakla birlikte tekniğe bakılmaksızın nüks oranları %40'lara kadar çıkabilmektedir. Son yıllarda flep kaydırma yöntemleri popüler olmuş, ancak bunların primer onarıma belirgin üstünlüğü gösterilememiştir.

Yöntem: Kronik pilonidal sinüsü olan ardışık 69 hasta değerlendirildi. Hastaların tamamı primer vaka olup, randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Grup A'ya primer onarım, grup B'ye romboid flep transpozisyonu uygulanmıştır. Gruplar arasındaki karşılaştırmalar ki-kare ve Student's t testi ile yapılmıştır.

Çıkarımlar: Postoperatif hastanede yatış süresi, yara iyileşme zamanı, ortalama takip süreleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Erken postoperatif dönemde yaradan seröz drenaj ve yara enfeksiyonu gibi komplikasyonlar primer onarımda fazla görülmüştür (p<0.05). Öte yandan lokal anestezi uygulama imkanı ve postoperatif nüks oranlarının azlığı nedeniyle primer onarım üstün bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Primer onarım ve romboid flep transpozisyon tekniğinin yara iyileşme zamanı, hastanede kalış süresi ve işe dönüş zamanı açısından birbirine üstünlüğü yoktur. Yara komplikasyon oranları primer onarımda daha fazla olmakla birlikte postoperatif nüks oranlarına bakıldığında primer onarım daha başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, primer onarım, romboid flep transpozisyonu.