Kemal Karakaya1, A. Uğur Emre1, Öge Taşcılar1, Oktay Irkörücü1, H. Bülent Uçan1, Güldeniz K. Çakmak1, Handan Ankaralı2, Mustafa Cömert1

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Genel Cerrahi AD, ZONGULDAK
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İstatistik AD, ZONGULDAK

Özet

Amaç:
Yerel bir hastanenin kasık fıtığı onarımı sonuçlarının değerlendirilmesi.

Durum Değerlendirilmesi:
Kasık fıtığı onarımı en sık yapılan genel cerrahi ameliyatları arasındadır. En iyi ameliyat ve anestezi yöntemi konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Farklı ülkelerde farklı onarım ve anestezi yöntemleri tercih edilmektedir. Aynı ülkede klinikler arasında da çok farklı tercihler olabilmektedir.

Yöntem:
Bu çalışmada kasık fıtığı onarımı yapılan 230 hastaya ait demografik veriler, kullanılan anestezi yöntemi, uygulanan cerrahi yöntem, ameliyat sonrası hastanede yatış süresi ve ameliyat sonrası sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular:
Bölgesel ve lokal anestezinin en sık kullanılan anestezi yöntemi olduğu ve hastaların çoğunluğunda fıtık onarımında “Lichtenstein tension-free” onarım yönteminin kullanıldığı görüldü. Ameliyat sonrası hastanede yatış süresinin lokal anestezi ile ameliyat edilenlerde en kısa, genel anestezi ile ameliyat edilenlerde ise en uzun olduğu görüldü. Hastanede yatış süresinin eşlik eden hastalık varlığıyla anlamlı olarak uzadığı görüldü. Farklı anestezi grupları arasında ameliyat sonrası morbiditede fark saptanmadı.

Sonuç:
Kasık fıtığı tamirinde, ameliyat sonrası hastanede yatış süresi en kısa olan lokal anestezi daha yaygın olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, fıtık onarımı, günübirlik tedavi, hastanede yatış süresi