Ozan Şen, A. Bülent Erkek, Atıl Çakmak, Ulaş Sözener, Cihangir Akyol, M. Ayhan Kuzu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, ANKARA

Özet

Amaç:
Bu çalışmada; bir klinikte yatarak tedavi gören hastaların ve yakınlarının, hastalıklarıyla ilişkili bilgi edinmek amacıyla internet kullanım sıklıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
700 hasta ve 700 hasta yakını olmak üzere toplam 1400 kişiden internet kullanım sıklıkları ile sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanan bir anket formunu doldurmaları istendi.

Bulgular:
Çalışmaya katılanların 673'ü (%48) erkek, 727'si (%52) kadındı ve yaşları 16 ile 75 (ortanca,52 yaş) arasında değişmekteydi. Eğitim düzeyi bakımından 657 (%46.9) kişi lise ve üstü, 743 (53.1) kişi ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahipti. Ankete katılan kişilerin 504'ünün (%36) evinde bilgisayar olduğu, 418 (%29.8) kişinin günlük hayatlarında internet kullandığı saptandı. Eğitim düzeylerine göre internet kullanım oranlarına bakıldığında lise ve üstü eğitim düzeyinde 385 (%27.5), ortaokul ve altı eğitim düzeyinde 33 (%2.3) kişinin günlük hayatlarında interneti kullandıkları saptandı. Hasta ve hasta yakınlarının hastalıkları konusunda bilgi edinmek için internet kullanım sıklığına baktığımızda, 234 (%16.7) kişinin internetten araştırma yaptığı, bunlardan ancak 109 (%7.7) kişinin hastalıkları konusunda yeterli Türkçe kaynağa ulaşabildikleri saptandı. 65 (%4.6) kişinin internette düzenli olarak takip ettikleri bir sağlık sitesi mevcuttu.

Sonuç:
Bu çalışmaya katılan hastaların ve yakınlarının hastalıklarıyla ilişkili bilgi arayışında internet kullanım sıklığının belirgin şekilde düşük olduğu saptanmıştır.Bu konuda sağlığına özen gösteren bilinçli bir toplum için gayretli çalışmalara ihtiyaç vardır.Hastaların ve yakınlarının doğru,anlaşılabilir ve güncel bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak için sağlık birimlerinin bu kaynaklar ile yakından ilgili olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genel Cerrahi hastaları, İnternet, Sağlık bilgileri