Dr. Kaya YORGANCI, Dr. Ataç BAYKAL, Dr. Tarık NURSAL, Dr. Serdar TOPALOCLU, Dr. Erhan HAMALOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Karın travması nedeniyle ameliyata alınan hastalarda gereksiz laparotomi sıklığını belirlemek ve bunun olası nedenlerini ortaya koymak.

Durum Değerlendirmesi: Karın travmalarında gereksiz laparotomi önemli bir morbidite nedenidir. Gereksiz laparotomi sıklığını arttıran en önemli etkenin ameliyat endikasyonunun gecikmiş tanıdan endişelenerek doğru konmamasıdır.

Yöntem: 1976-1996 yılları arasında kliniğimizde karın travması nedeniyle ameliyat edilen 433 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Gereksiz laparotomlye neden olan ameliyat endikasyonları belirlenmiştir.

Çıkarımlar: Toplam 433 hastanın %24.1'inde gereksiz laparotomi tespit edilmiştir. Kesici-delici aletin peritona penetrasyonu veya penetrasyon şüphesi ve akut karın bulgularının varlığı en sık gereksiz laparotomiye neden olan ameliyat endikasyonlarıdır.

Sonuçlar: Travma hastalarında yaralanmanın türüne bağlı olarak ameliyat endikasyonu yaklaşık her dört hastanın birinde doğru konmamıştır. Bu durum laparotomi endikasyonlarını gözden geçirmemizin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karın travması, laparotomi, penetran karın travması, ateşli silah yaralanması, künt karın travması, gereksiz laparotomi, negatif laparotomi