Dr. Serdar YOL1, Dr. Adil KARTAL1, Dr. Şakir TAVLI1, Dr. Ümran ÇALIŞKAN1, Dr. Lütfiye PİRBUDAK2, Dr. Yüksel TATKAN1

1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Tıp Faklütesi, Genel Cerrahi ABD, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, KONYA

Özet

Amaç: Laparoskopik kolesistektominin trombosit agregasyonu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır,

Durum Değerlendirmesi: Laparoskopik kolesistektominin trombosit agregasyonuna etkisi bugüne kadar çalışılmamıştır.

Yöntem: Semptomatik safra kesesi taşı olan 40 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların 20'sine gazlı laparoskopik kolesistektomi (çalışma grubu), 20'sine açık kolesistektomi (kontrol grubu) uygulandı. Önceden geçirilmiş karın ameliyatı ve kanama öyküsü olmayan, trombosit sayısı 150,000 ile 300.000/ Mm3arasında olan, sistemik hastalığı bulunmayan ve trombositfonksiyonları ve koagülasyon sistemine etki ettiği bilinen İlaç (salisilat, heparin, oral antikoagülan, vs) kullanmayan olgular çalışmaya dahil edildi. Ameliyatın başlangıcında ve sonunda inferior vena cava basıncı ile tam kan protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, venöz kan gazı analizi ve kan biyokimyası gibi parametrelerin yanında tam kan agregometresinde ADP, kollajen ve ristosetin İle trombosit agregasyonu çalışıldı. Trombosit agregasyonu "% Agregasyon" ile değerlendirildi.

Çıkarımlar: Kontrol grubunun trombosit agregasyonunda operasyonun başlangıcı ile bitişi arasında anlamlı bir fark saptanmazken, çalışma grubunda operasyonun sonunda kollajen ve ristosetin ile trombosit agregasyonunun operasyonun başlangıcına göre anlamlı şekilde artmış olduğu saptandı (p<0.002). ADP cevabındaki fark istatistiki anlamlılığa sahip değildi.

Sonuçlar: Laparoskopik kolesistektomi klinik bulgu vermemesine rağmen trombosit agregasyonunu artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trombosit agregasyonu, staz, karın içi basıncı, laparoskopi