Dr. Emin GÜRLEYİK, Dr. Günay GÜRLEYİK, Dr. Selçuk ÜNALMIŞER

Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4.Genel Cerrahi Kliniği İSTANBUL

Özet

Akut apandisit tanısı esas olarak anamnez ve klinik belirti ve bulgulara dayanır. Günümüzde negatif laparotomi oranı %10-20 dır. Çalışmamızda bu oranı azaltmak için kolay ölçülen bir parametre olan serum C-reaktif protein(CRP) etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Şubat-Temmuz 1994 döneminde Acil Cerrahi Kliniğine başvuran 108 olguya klinik akut apandisit tanısı ile apendektomi uygulandı. Tüm olgularda preoperatif CRP ölçümü yapıldı. Ameliyat bulguları ve histopatolo-jik inceleme sonuçlarına göre olgular üçe ayrıldı: Negatif laparotomi (appendiks vermiformis), perfore olmayan akut apandisit ve perfore akut apandisit olguları. Negatif laparotomi oranı %17 dır (18 olgu). Olguların 87 erkek (%44), 10 u kadındır (%56) ve ortalama yaş 23.5 tir. CRP değeri 16 olguda normal iki (% 11) olguda yüksektir. Perfore olmayan akut apandisit olgularının 42'si (%68) erkek, 20'si (%32) kadındır ve ortalama yaş 22.9 dur. Ortalama CRP değeri33.8 mg/L(p<10-6) dır ve CRP üç olguda (%5) normal 59 olguda (%95) yüksektir. Akut apandisitlerin %26 sı perforedir. Bu olguların 18 i erkek (%64), 10 u kadındır (%36) ve ortalama yaş 21.3 tür. Perfore apandisitlerde ortalama CRP değeri 128.5 mg/L(p < 10-6)dir. Tüm akut apandisit olgularının %97 sinde CRP yüksektir. Akut apandisit tanısında CRP sensitivitesi %93.5, spesivite %80, etkinlik %91 bulundu. Şüpheli olgularda akut apandisit tanısı ile negatif laparotomi oranını azaltmada serum CRP ölçümünün etkili olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, negatif laparotomi