Dr. Yasemin ONARAN1, Dr. Tarık TERZİOGLU1, Dr. Serdar TEZELMAN1, Dr. Halil AZİZLERLİ2, Dr. Faruk ALAGÖL2, Dr. Cengiz DİBEKOĞLU1

1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL

Özet

Çalışmamızda 1986-1993 yılları arasında tiro-id bezinin cerrahi hastalıkları nedeniyle toplam 1440 hastaya uygulanan 1443 cerrahi girişim, 1367 primer ti-roidektomi (PT) ve 76 reoperatif girişim (RG) olarak iki grupta incelendi. Yaş ortalaması 45 yıl olarak bulunan tüm hastaların %89'unu kadın ve%11 'ini erkek hastalar oluşturuyordu. Unilateral vokal kord paralizisi ve geçici hipoparatiroidi PT'den sonra %1.2 oranında saptandı. RG'leri takiben unilateral vokal kord paralizisi (%6.6) ve geçici hipoparatiroidi (%3.9) oranı PT'ye göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p<0.0001, p<0.005). Sonuç olarak, morbiditesi yüksek olan reoperatif girişimleri azaltmak için primer tiroid hastalığının yeterli tedavisiyle nüksü önlemek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sekonder tiroidektomiler, Morbidite